tiền lương trực tuyến bao gồm tiền thưởng không

.

tiền thưởng bao gồm tiền thưởng trực tuyến

.

Nếu bạn làm việc trên mạng, có bao gồm tiền lương và tiền thưởng hay không tùy thuộc vào thỏa thuận giữa bạn và chủ nhân. Nếu anh ký hợp đồng với chủ bao gồm cả tiền thưởng, thì anh sẽ được trả thêm tiền thưởng. Nếu anh không ký hợp đồng bao gồm tiền thưởng, thì tiền lương của anh chỉ bao gồm tiền lương cơ bản.

.

tiền thưởng không làm

.

làm thế nào để bảo vệ quyền lợi của mình

.